• inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;     
 • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
 • udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
 • ocena działalności oświatowo - zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności;
 • organizowanie i prowadzenie narad, szkoleń i konferencji, udzielanie wsparcia organizacyjnego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanie akcji oraz innych działań prozdrowotnych;
 • prowadzenie poradnictwa i instruktażu metodycznego oraz udzielanie pomocy w konstruowaniu programów oświatowo-zdrowotnych;
 • opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia oraz higieny dzieci i młodzieży;
 • dystrybucja materiałów oświatowo-wychowawczych;
 • bieżący nadzór sanitarny w sprawach dotyczących higieny procesów nauczania i wychowania oraz higieny wypoczynku i rekreacji;
 • kontrole obiektów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w którym powiat jest podmiotem dominującym;  
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji obiektów objętych nadzorem;
 • kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne higieny procesów nauczania oraz dla higieny pomieszczeń i wymagań  w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
 • współpraca z organami prowadzącymi placówki oświatowo-wychowawcze, organizatorami wypoczynku oraz innymi instytucjami i organizacjami w sprawach ochrony zdrowia dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowia;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w I i II instancji w zakresie zagadnień dotyczących higieny dzieci i młodzieży;
 • rozpatrywanie interwencji i wniosków dotyczących stanu sanitarnego placówek oświatowo-wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz narad dla potrzeb własnych i pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zagadnień dotyczących higieny dzieci i młodzieży oraz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • nadzór merytoryczny nad pracą pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz pionu Higieny Dzieci i Młodzieży powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa pomorskiego.