Z dniem 1 marca 2010 roku weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania opublikowane w Dz.U. z 2009 r., Nr 218, poz.1696.
Wszelkie informacje dotyczące zmian w rozporządzeniu dostępne są na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
Zgodnie z ww. rozporządzeniem organizatorzy wypoczynku (niezależnie od formy) powinni zapewnić dzieciom i młodzieży zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego podejmuje działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom odpowiednich warunków wypoczynku. Czynności kontrolne prowadzone są przez upoważnionych przedstawicieli Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy podczas ferii zimowych i wakacji letnich oceniają stan sanitarno-higieniczny obiektów  przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży zorganizowanych w województwie pomorskim.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych (nieprawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zaniedbania w zakresie warunków żywienia i jakości żywności w obiektach wypoczynku oraz pobytu dzieci i młodzieży) prosimy o zgłoszenie tego faktu do właściwego Inspektora Sanitarnego, na terenie którego zorganizowany został wypoczynek.