Spis aktów prawnych dotyczących epidemiologii

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje (Dz.U. z 2010 r. Nr 94, poz. 610)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy (Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1791)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 465)
5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155 ze zm.)
6. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897)
7. Dz. U. z 2013 r. poz.848 -uchylony (data uchylenia 02.01.2019) - w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
8. Ust. z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 ze zm.) - wygaśnięcie aktu 14.03.2019 r.
9. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz.2471) - wygaśnięcie aktu 31.12.2018 r.
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z 2011 r., Nr 44, poz. 227)
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 872)
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 753)
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz.U. z 2010 r., Nr 180, poz. 1215)
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom.. (Dz. U. z 2010 r., Nr232, poz. 1524 - uznany za uchylony (data uchylenia 01.01.2017)
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1711)
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. z 2012 r., poz. 40)
17. Ust. z dnia 14 marca 1985 r.  o PIS (Dz. U. z 2017 r., poz.1261 ze zm.) - wygaśnięcie aktu 11.01.2019 r. / Dz. U. z 2019 poz. 59 - obowiązujący
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz.U. z 2011 r. Nr 294, poz. 1741)
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w spr. szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia... (Dz. U. z 2012 r. , poz.739) - uchylony 01.04.2019 r.  / Dz. U. 2019 poz.595 z dn. 29 marca 2019 r.
20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 696)
21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w spr. szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi z dn. 5 października 2017 r.
22. (Dz.U. 2019 poz. 175)
23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 746)
24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 100, poz. 646)
25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz.U. z 2010 r. Nr 100, poz. 645)
26. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - wygaśnięcie aktu 05.11.2018  / Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
27. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.) - wygaśnięcie aktu 31.07. 2019 r.
28. Ustawa z dn. 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz.618 ze zm.) - wygaśnięcie aktu 01.04.2019 r.