ZADANIA ODDZIAŁU PRZECIWEPIDEMICZNEGO:

 • monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa pomorskiego, prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów z powodu zakażenia, lub choroby zakaźnej, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych i szczepień ochronnych,
 • sprawowanie  nadzoru nad dochodzeniami epidemiologicznymi i koordynowanie działań przeciwepidemicznych,
 • udział w programach profilaktyki zdrowotnej,
 • koordynowanie realizacji Programu Szczepień Ochronnych na terenie województwa pomorskiego,
 • magazynowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych,
 • prowadzenie rejestru Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (tzw. NOP-y),
 • kontrole w zakresie szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych, dla których powiat jest organem założycielskim, lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym,
 • nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w podmiotach leczniczych, dla których powiat jest organem założycielskim, lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym,
 • gromadzenie, analiza, raportowanie danych dotyczących drobnoustrojów alarmowych zarejestrowanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa pomorskiego,
 • analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych/koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych i PPIS,
 • koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego/stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii/stanu epidemii.