I. Zadanie z art.3 pkt 1 i art.10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1. Opiniowanie polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Przepis: art. 54 ust.1 i art. 58 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.).

2. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Przepis: art.53 i art. 58 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.).

3. Uzgadnianie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Przepis: art.48 ust.1 i art.58 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.).

4. Opiniowanie w zakresie oddziaływania na środowisko na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Przepis: art. 64 ust.1 pkt.2, art.77 ust.1 pkt 2, art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.).

5. Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przepis: art. 11 ust. 7 i art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.).

6. Opiniowanie warunków prowadzenia remediacji środowiska gruntowo-wodnego.

Przepis: art.101 l ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2016 r., poz.672 ze zm.).

7. Opiniowanie warunków przeprowadzenia działań naprawczych.

Przepis: art.13 ust.6 pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom  w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz.1789 ze zm.).

8. Opiniowanie projektów gminnych programów rewitalizacji.

Przepis: art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.).

 II. Zadanie z art. 3 pkt 2a i art.10 ust.2 ustawy o PIS

Uzgadnianie, opiniowanie, zajęcie stanowiska do dokumentacji projektowej

1. Uzgodnienie ekspertyzy technicznej dot. spełnienia wymagań określonych w art. 5 i 6 ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w sposób inny niż określa to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przepis:§ 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422);

2. Zmniejszenie odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe.
Przepis:§ 23 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422);

3. Ustalanie odległości pokryw i wylotów wentylacji i urządzeń sanitarno-gospodarczych – współdziałanie z właściwym organem wydającym decyzję o warunkach zabudowy   i zagospodarowania terenu.
Przepis:  § 36 ust.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422);

4. Usytuowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3.
Przepis:  § 36 ust.6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422);

5. Wyrażenie zgody na stosowanie oświetlenia pomieszczeń stałej pracy wyłącznie światłem sztucznym.
Przepis: § 58 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422) i § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.);

6. Wyrażenie zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń.
Przepis: §72 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422) i §20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.);

7. Wyrażenie zgody na obniżenie poziomu podłogi pomieszczeń poniżej terenu.
Przepis:  §73 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422) i §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.);

8. Wyrażenie zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Przepis:  art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.);

9. Wyrażenie zgody na lokalizowanie poniżej poziomu terenu pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi.
Przepis:  § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 ze zm.);

10. Uzgadnianie w zakresie higieny radiacyjnej dokumentacji projektowej pracowni (gabinetu) rentgenowskiej wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji.
Przepis:  art. 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325);

11. Opinia dot. ekspertyzy sanitarnej składowiska odpadów.
Przepis:  § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. (Dz. U. z 2013 r., poz. 523);

12. Uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektu zanurzalnego w zakresie warunków higienicznych i sanitarnych.
Przepis:  art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2014r. poz. 1389);

13. Uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym – szkoły ponadgimnazjalne i specjalne, obiekty opieki społecznej, szpitale i inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, inne.

Przepis:  art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze zm.);

III. Zadanie z art. 3 pkt 3 i art.10 ust.2 ustawy o PIS

Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów

1. Stwierdzenie spełnienia przez obiekt zanurzalny wymagań w zakresie warunków higienicznych i sanitarnych.
Przepis:  art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2014r. poz. 1389);

2. Odbiory instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych itp. oraz obiektów emitujących pola elektromagnetyczne.
Przepis:  art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290);

3. Wydawanie opinii o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych.
Przepis: art.32 ust.1 pkt 4a ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013r. poz.1458 ze zm.);

4. Uczestniczenie w oddaniu do eksploatacji obiektów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym - szkoły ponadgimnazjalne i specjalne, obiekty opieki społecznej, szpitale i inne podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Przepis:  art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.290 ze zm.) oraz art. 22 i 100 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1638);

IV. Wszelkie czynności należące do zakresu działania powiatowego inspektora sanitarnego, a przejęte przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy na mocy art. 31 ustawy o PIS.

V. Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792)

1.Występowanie z wnioskiem do Głównego Inspektora Sanitarnego o cofnięcie uprawnień rzeczoznawcy w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków przez rzeczoznawcę. Przepis: § 24 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia

2. Ponowne uzgadnianie dokumentacji projektowej uzgodnionej przez rzeczoznawcę z rażącym naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych albo z przekroczeniem zakresu posiadanego uprawnienia.

   Przepis: § 24 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia

VI. Kontrola rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych na podstawie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

VII. Sprawy załatwiane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jako organu  II instancji: odwołania, zażalenia, wnioski o stwierdzenie nieważności, skargi na działalność państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

 Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy o PIS za wszystkie czynności podejmowane w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobierane są opłaty /wystawiane są decyzje płatnicze/, za wyjątkiem zwolnionych od opłat na podstawie innych ustaw.


  • Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  • środa, 11, grudzień 2013 11:37
  • piątek, 03, luty 2017 10:13

© 2006 - 2018 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco