Sprawy załatwianie w OZNS

I. Zadanie z art. 3 pkt 1 i art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1. Opiniowanie polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Przepis: art. 54 ust. 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).

2. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Przepis: art. 53 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).

3. Uzgadnianie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Przepis: art. 48 ust. 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.2081).

4. Opiniowanie w zakresie oddziaływania na środowisko na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Przepis: art. 64 ust.1 pkt. 2, art.77 ust. 1 pkt 2, art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.2081).

5. Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przepis: art. 11 pkt 5 lit. k i art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

6. Opiniowanie warunków prowadzenia remediacji środowiska gruntowo-wodnego.

Przepis: art.101 l ust.5 pkt 1ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).

7. Opiniowanie warunków przeprowadzenia działań naprawczych.

Przepis: art.13 ust.6 pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom  w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 954 ze zm.).

8. Opiniowanie projektów gminnych programów rewitalizacji.

Przepis: art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398

 II. Zadanie z art. 3 pkt 2a i art.10 ust. 2 ustawy o PIS

Uzgadnianie, opiniowanie, zajęcie stanowiska do dokumentacji projektowej

1. Uzgodnienie ekspertyzy technicznej dot. spełnienia wymagań określonych w art. 5 i 6 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w sposób inny niż określa to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przepis: § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);

2. Zmniejszenie odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe.
Przepis: § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);

3. Ustalanie odległości pokryw i wylotów wentylacji i urządzeń sanitarno-gospodarczych – współdziałanie z właściwym organem wydającym decyzję o warunkach zabudowy   i zagospodarowania terenu.
Przepis:  § 36 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);

4. Usytuowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3.
Przepis:  § 36 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);

5. Wyrażenie zgody na stosowanie oświetlenia pomieszczeń stałej pracy wyłącznie światłem sztucznym.
Przepis: § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) i § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

6. Wyrażenie zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń.
Przepis: § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) i § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.);

7. Wyrażenie zgody na obniżenie poziomu podłogi pomieszczeń poniżej terenu.
Przepis:  § 73 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

8. Wyrażenie zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Przepis:  art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.);

9. Wyrażenie zgody na lokalizowanie poniżej poziomu terenu pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi.
Przepis:  § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 ze zm.);

10. Uzgadnianie w zakresie higieny radiacyjnej dokumentacji projektowej pracowni (gabinetu) rentgenowskiej wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji.
Przepis:  art. 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325);

11. Opinia dot. ekspertyzy sanitarnej składowiska odpadów.
Przepis:  § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. (Dz. U. z 2013 r., poz. 523);

12. Uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektu zanurzalnego w zakresie warunków higienicznych i sanitarnych.
Przepis:  art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1970);

13. Uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym – szkoły ponadgimnazjalne i specjalne, obiekty opieki społecznej, szpitale i inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, inne.

Przepis:  art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.);

III. Zadanie z art. 3 pkt 3 i art. 10 ust.2 ustawy o PIS

Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów

1. Stwierdzenie spełnienia przez obiekt zanurzalny wymagań w zakresie warunków higienicznych i sanitarnych.
Przepis:  art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1970);

2. Odbiory instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych itp. oraz obiektów emitujących pola elektromagnetyczne.
Przepis:  art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);

3. Wydawanie opinii o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych.
Przepis: art. 32 ust.1 pkt 4a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2128 ze zm.);

4. Uczestniczenie w oddaniu do eksploatacji obiektów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym - szkoły ponadgimnazjalne i specjalne, obiekty opieki społecznej.
Przepis:  art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

IV. Wszelkie czynności należące do zakresu działania powiatowego inspektora sanitarnego, a przejęte przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy na mocy art. 31 ustawy o PIS.

V. Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792)

1.Występowanie z wnioskiem do Głównego Inspektora Sanitarnego o cofnięcie uprawnień rzeczoznawcy w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków przez rzeczoznawcę.

 Przepis: § 24 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia

2. Ponowne uzgadnianie dokumentacji projektowej uzgodnionej przez rzeczoznawcę z rażącym naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych albo z przekroczeniem zakresu posiadanego uprawnienia.

Przepis: § 24 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia

VI. Kontrola rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych na podstawie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

VII. Sprawy załatwiane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jako organu  II instancji: odwołania, zażalenia, wnioski o stwierdzenie nieważności, skargi na działalność państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

 Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o PIS za wszystkie czynności podejmowane w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobierane są opłaty /wystawiane są decyzje płatnicze/, za wyjątkiem zwolnionych od opłat na podstawie innych ustaw.