Zadania Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 • koordynowanie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa pomorskiego w zakresie zagadnień dotyczących zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • sprawowanie nadzoru w obiektach, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym (w zakresie zagadnień dotyczących zapobiegawczego nadzoru sanitarnego)
 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
  • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych
  • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie;                 
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej;
 • inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w I i II instancji w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zagadnień zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • sprawowanie nadzoru nad powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi w zakresie zagadnień dotyczących zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz narad dla potrzeb własnych i pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zagadnień dotyczących zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;